• Thành phố gần nhất của tôi

Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện cho Danh mục Kool Danh mục và Phân loại

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, KoolList.com.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng KoolList.com. Bằng cách sử dụng KoolList.com, bạn đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết trong tài liệu này. Bạn không được sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn nào.

Người chưa thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng KoolList.com.

Quyền sở hữu trí tuệ

Khác với nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, Danh mục Kool và Danh mục và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền và tài liệu sở hữu trí tuệ có trong Trang web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này. Đối với Danh sách Bài đăng và Danh mục được phân loại do Người dùng tạo, KoolList.com không đảm bảo các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo bởi bất kỳ thực thể nào cũng như không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bài đăng.

Hạn chế

Bạn đặc biệt bị hạn chế từ tất cả những điều sau đây:

  • xuất bản bất kỳ tài liệu KoolList.com dưới bất kỳ hình thức truyền thông nào khác;
  • bán, cấp phép và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu KoolList.com nào;
  • sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào hoặc có thể gây hại cho trang web này;
  • sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến việc người dùng truy cập vào Website này;
  • việc sử dụng trang web này trái với các luật và quy định hiện hành hoặc bất kỳ cách nào có thể gây hại cho trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • cố ý đăng hoặc xuất bản bất cứ điều gì bất hợp pháp trong Quốc gia bạn cư trú. Ngoài ra, sẽ hoàn toàn không có thông tin về: buôn người, ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (bất hợp pháp và theo toa), phần mềm hoặc dịch vụ mũ đen hoặc warez hoặc nội dung khiêu dâm dưới mọi hình thức. Nếu người dùng vi phạm các hạn chế cụ thể đối với chủ đề này, KoolList.com sẽ ngay lập tức xóa danh sách hoặc bài đăng, ghi lại địa chỉ cookie và IP của người dùng và thông báo cho Cơ quan thực thi pháp luật.

Một số khu vực của Trang web này bị hạn chế truy cập bởi bạn và Danh mục Kool và Danh mục có thể tiếp tục hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có thể có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải giữ bí mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện này, Nội dung của bạn có nghĩa là bất kỳ âm thanh, video, văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp Thư mục Danh sách Kool và Phân loại giấy phép không độc quyền, không thể hủy ngang, có thể cấp phép để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Danh sách và phân loại danh sách Kool có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi trang web này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Không có bảo đảm

Trang web này được cung cấp bởi vì, tất cả các lỗi và Danh mục Kool và Danh mục phân loại không có sự đại diện hay bảo đảm, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có nội dung nào trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Kool List Directory và Classifieds, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này cho dù trách nhiệm đó có thuộc hợp đồng hay không. Danh mục và Danh mục Kool, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Sự bồi thường

Bạn phải bồi thường đến mức tối đa Danh mục Kool và Danh mục từ và chống lại mọi và / hoặc tất cả các khoản nợ, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

Rẽ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Biến thể của Điều khoản

Danh sách và phân loại danh sách Kool được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp và bằng cách sử dụng trang web này, bạn sẽ phải xem xét các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Chuyển nhượng

Danh sách và phân loại danh sách Kool được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ quyền và / hoặc nghĩa vụ của nó theo các Điều khoản này mà không có bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Danh mục Kool và Danh mục và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật quản lý và quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Quốc gia bạn và bạn đệ trình lên cơ quan tài phán không độc quyền của tiểu bang và tòa án liên bang ở Quốc gia bạn cư trú để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.