• Thành phố gần nhất của tôi

CMohio789

tritechmedicalmx @ gmail
4409376244

Tri-Tech Medical là một nhà sản xuất dịch vụ khách hàng theo định hướng hàng đầu của các thiết bị khí y tế chất lượng cao sáng tạo. Kể từ 1989, cam kết của chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các hệ thống khí y tế đã dẫn đến việc phát triển các sản phẩm mới thú vị với các tính năng cung cấp giá trị gia tăng dưới các hình thức: tiết kiệm thời gian, tăng an toàn và giảm chi phí. Các sản phẩm công nghiệp phổ biến của chúng tôi bao gồm: Cửa hàng khí y tế Frontall, riser và bộ dụng cụ chuyển đổi; Genesys đa tạp; Bảng cảnh báo khí y tế Med Touch, Integra và Integra Touch; EZ Backfeed và EZ Tìm hộp van khu vực; hộp xả van hyperbaric; hộp van cổng kép; bảng điều khiển khí và bảng điều khiển phòng ngủ ngủ.

website: http://www.tri-techmical.com.mx
Không có điện thoại.: (800) 253-8692
Tài khoản mail: sales@tri-techmedical.com

1

    Lỗi chính. Hình như không có mục nào có sẵn ở đây.